Кариери

Всeки избор взет в настоящето, предопределя Вашето бъдеще!  Имате възможност сами да градите живота си!


*Вие имате високи цели и амбиция да се докажете в среда, където се цени креативността!


*Искате да работите сред най-добрите професионалисти в бранша да черпите опит и споделяте идеи!


*Искате динамична и атрактивна работа където да утвърдите  най-добрите черти на характера си!


*Искате да виждате как всяко Ваше усилие Ви се отплаща, как вложената от Вас енергия се връща в най желаната форма-пари!


*Ако търсите сигурност, коректност и уважение!


АКО ТОВА СА НЕЩАТА КЪМ КОИТО СЕ СТРЕМИТЕ ИМАТЕ САМО ЕДИН ИЗБОР – НАЦИОНАЛНА ВЕРИГА ЗАЛОЖНИ КЪЩИ ДОВЕРИЕ !!!
 

Национална верига заложни къщи „ДОВЕРИЕ” е лидер в отпускането на заеми срещу залог на движими вещи с традиции от 1995г., и амбиция да наложим този вид финансиране, като предпочитан в сферата на дребните потребителски заеми. Дружеството разполага с мрежа от офиси в градовете София, Пловдив, Стара Загора, Видин, Казанлък, Пещера, Ракитово, Септември, Ихитман, Велинград и Пазарджик.


Набираме служители за работа в офис на дружеството

ИЗИСКВАНИЯ:
- компютърна грамотност/WORD,EXCEL/
- образование средно/висше
- комуникативност
- умение за работа в екип
- готовност за спазване на фирмената политика
- спазване на високи стандарти за обслужване
- следене на наличности
- подреждане на стоки
- коректност и лоялност

Предимство ще имат кандидатите с опит в сферата на: златарството и бижутерията, продажбата на черна и бяла техника или със стаж в заложна къща

ПРЕДЛАГАМЕ:
-атрактивно,сигурно заплащане и допълнителни премии
-осигуровки
-постоянен трудов договор
-работа в млад, енергичен и амбициозен екип
-отлични условия на труд-безплатна униформа, сигурност на работното място, безопастна и комфортна работна среда
-фирмено обучение.Придобиване на знания, умения и компетенции полезни за цял живот.
-дългосрочна кариера в голяма компания с утвърдени стандарти на работа


За кандидатстване по обявените позиции изпратете CV /европейски формат/с актуална снимка.

 


ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА

на длъжността ОХРАНИТЕЛ

Клас по НКПД: Персонал зает с услуги и охрана, Код по НКП:51693002

I. ОСНОВНИ ДЛЪЖНОСТНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
1. Носи постова и патрулна служба за осигуряване охрана на обекта.
2. Осъществява пропусквателния режим и контролира влизането и излизането на хора и МПС в и около обекта обекта.
3. Осъществява видеоконтрол на поверените му обекти.
4. Следи за часа на явяване на работа от служители в контролираните офиси и своевременно уведомява прекия си началник и управителя на дружеството.
5. Реагира при произшествия, като уведомява незабавно управителя на дружеството и полицейските органи.
6. Изпълнява и други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.

II. ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ, ПРИСЪЩИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
1.Отговаря за не допускане на кражби от охранявания обект.
2.Носи отговорност при всякакви неправомерни действия по охрана на обекта.

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
1. Длъжността е пряко подчинена на на началноки на отдел „Охрана” и управителя на фирмата.
2. При изпълнение на длъжността се осъществяват организационни връзки и взаимоотношения с лица влизащи и излизащи от обекта.
3. Осъществява контакти с ръководители и специалисти от полицейските органи по линия на охраната на обекта.

IV. НЕОБХОДИМА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Трябва да знае:
а) нормативните актове и вътрешните инструкции, свързани с извършване на охранителна дейност.
б) нормативните актове по здравословни и безопасни условия на труд, за противопожарна безопасност, за системите за сигурност и охрана .

V. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
1. Образование: средно или основно.
2. Професионален опит: над 1 години трудов стаж по специалността

VІ.ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ПО БЗУТ
1. Да спазва всички мерки за безопастност по време на работа.
2. Да не употребява алкохол преди или през работно време.
3. Да не изпълнява работи , за които няма необходимата правоспособност.
4. Да работи с предвиденото облекло.

 

ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗА ДЛЪЖНОСТТА: КОНСУЛТАНТ-ПРОДАВАЧ В ЗАЛОЖНА КЪЩА
                                                         В ЗК ДОВЕРИЕ ЕООД


Клас по НКП: персонал, зает с услуги за населението, охрана и търговия; Код по НКП: 4214 2001

1.Описание на работата: обслужва клиенти в офис на Заложна къща. Носи се материална и отчетническа отговорност.
2.Задължения:
2.1. посреща и вежливо обслужва клиентите като има предвид, че клиентът винаги има право;
издава на клиента фискален бон /а при поскване и фактура/ за направените покупки, като при неиздаване отговаря за всички последствия пред контролните органи;
2.2. обозначава продажната цена на стоките с етикет написан ясно и четливо като не въвежда клиента в заблуждение;
2.3 подрежда всяка стока на подходящо място, при поискване от клиента , когато видът на стоката позволява, показва начина на нейното действие или употреба;
2.4. издава гаранционни карти и фактури за стоките, които се предлагат с гаранция от производителя или вносителя;
2.5. поддържа търговския обект в чист и изряден вид;
2.6. да пази поверената му стока, като при липса или умишлена повреда възстановява стойността на стоката- когато в търговския обект има повече от един продавач всички отговарят солидарно;
2.7. да опакова и съхранява заложените в поверения му обект вещи с грижата на добър търговец, като полага всички грижи за запазването им;
2.8. отчита ежедневно своя оборот на касовия апарат и в касовата книга;
при повреда на касовия апарат да уведоми незабавно ръководителя на фирмата или техника Цвятко Колчагов и до отстраняване на повредата да издава касови бележки от кочан; приема парични суми от клиенти и връща ресто;
2.9. информира за нередности ръководителя на фирмата;
2.10. уведомява незабавно ръководителя в случай на отсъствие от работа поради заболяване;
2.11. не напуска работното си място до пристигане на колегата от следваща смяна;
2.12. не се явява на работа при заразно заболяване.
2.13. да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд, противопожарните, санитарно-хигиенните и други изисквания;
2.14. да се явява на периодични медицински прегледи;
2.15. да поддържа чисто и в добър вид своето облекло и да носи отличителен знак.
2.16. Води всички необходими според нормативаната база книги, регистри и други отчетни документи
3.Допълнителни задължения:
3.1. оказва съдействие на своите колеги в случай на необходимост;
3.2.  могат да бъдат възлагани други задължения от прекия му ръководител или от администрацията на дружеството, свързани с работата.
4.Отговорности:
4.1. за качеството на извършваната работа и точността на водените от него сметки на клиентите;
4.2. отговорност за рекламации от клиенти;
4.3. материална отговорност във връзка с опазването на стоките и инвентара;
4.4. отчетническа отговорност във връзка с поверените му парични и материални ценности;

6.Отчетност: отчита се пред ръководителя на фирмата или упълномощени от него лица, включително и паричните средства.
7.Права:
7.1. право на работно и униформено облекло
7.2. право на безплатно медицинско обслужване
7.3. право на заплащане за положения труд
7.4. право на отпуск според КТ
8.Документи, с които работникът/служителят трябва да познава: Кодекс на труда; Правилник на вътрешния трудов ред; Правила за ЗЗБУТ; нормативните изисквания към обслужването, други вътрешни актове – инструкции и заповеди.
9.Етични задължения:
9.1. да зачита личното достойнство и правата на всеки клиент;
9.2. да проявява дискретност при обслужване на клиентите;
9.3. да не се намесва и не коментира случайно дочути разговори между клиенти;
9.4. да бъде лоялен към работодателя, като не злоупотребява с неговото доверие и не разпространява поверителни за него сведения, както и да не уронва авторитета и доброто име на фирмата и да опазва фирмената и търговската тайна.
10.Изисквания за заемане на длъжността:
образование: средно/средно професионално/висше;
други изисквания за длъжността: да знае правилата за обслужване, и да умее да работи с касов апарат, компютърна грамотност;
личностни качества: (любезност, умение за работа в екип, инициативност, комуникативност, лоялност и др.).

Настоящата длъжностна характеристика може да бъде изменяна и допълвана от работодателя при промяна на изискванията и задълженията, произтичащи от нормативни и структурни промени.


 

Единствено Национална верига заложни къщи Доверие предлага фирмено обучение. То се провежда в реална обстановка под надзора на обучени и доказани професионалисти. Обучението представлява  интензивен курс, който полага основите  необходими за започване на работа. Всеки обучаващ се преминава през обща част, която е свързана със запознаване с нормативната уредба, вътрешните правила на фирмата и отношение към клиентите, в последствие обучението се диференцира спрямо характеристиката на длъжността, за която е одобрен. През целия период на обучение Национална верига заложни къщи Доверие осигурява командировъчни и безплатен престой в локацията  на обучението.

1. Как мога да кандидатствам по обявена позиция?
-    Кандидатстването по обявените позиции става чрез сайтовете където е публикувана обявата или директно на посочения e-mail


2. Какви документи са необходими за кандидатстване?
-    Единствените документи които са Ви необходими са –автобиография /европейски формат/ и актуална снимка


3. Мога ли лично да донеса документите си?
-    Не! Кандидатства се само по гореописаните начини.


4. Колко време след кандидатстване ще разбера дали съм одобрен/а ?
-    Максимум 3 дни от получаването на документите ще получите съобщение на електронната си поща, че кандидатурата Ви е одобрена. След това до 7 дни наш служител ще се свърже с Вас, за да уточни деня, часа и мястото на провеждане на интервюто.


5. Трябва ли да нося някакви документи за интервюто?
-    Не е необходимо да носите каквито и да било документи. Колегите провеждащи интервюто са запознати с изпратените автобиографии.


6. Как да се облека за интервюто?
-    Няма изисквания за облеклото, но е препоръчително то да бъде чисто и изгладено. Не е подходящо носенето на шапки!


7. Как да се държа по време на интервюто?
-    Отговаряйте ясно и искрено на зададените въпроси. Старайте се да разкажете колкото се може повече за професионалния си опит и как това би помогнало за настоящата Ви реализация.  Отговаряйте кратко и ясно. Важен момент в интервюто за работа е да бъдете спокойни и уверени. Колкото се може по-често се усмихвайте. В никакъв случай не закъснявайте за определения час и място.    Имайте предвид, че може да се наложи да изчакате. Чакайте търпеливо. Потенциалните ви колеги могат да си изградят мнение за вас от начина, по който се държите докато изчаквате. Не им правете лошо впечатление. Не говорете по мобилния си телефон. Не дъвчете дъвка, не пушете.